หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

   

บทบาทและกิจกรรมของหอการค้า
1.  บทบาทของหอการค้า
1.1          บทบาทของหอการค้าจังหวัด

                              หอการค้าจังหวัดเป็นสถาบันนิติบุคคลตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509)    ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ    การแก้ไขปัญหา / อุปสรรค   ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก   ซึ่งก็คือนักธุรกิจภายในจังหวัด      สามารถสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองทำความตกลงทางการค้า     อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ทาง
การค้าร่วมกันของจังหวัด   ตลอดจนเผยแพร่และเปลี่ยนทัศนะในด้านเศรษฐกิจการค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
อ่านต่อ....

 

ประวัติความเป็นมาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่   21  มิถุนายน พ.ศ. 2528   ตามนโยบายของรัฐบาลที่มี  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี  โดยมีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดต่างๆ ขึ้น ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ   (กรอ.)      ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ
และการปกครอง  นโยบายดังกล่าวได้ส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
อ่านต่อ....


โครงสร้างคณะกรรมการ
        หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  ปีบริหาร  2558 - 2559
อ่านต่อ....
ข้อบังคับ
ของ
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
                                                                                                            
.
                หอการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการค้า  พ.ศ.2509  และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงาน
ทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดมหาสารคาม
อ่านต่อ....